ΠΗΓΑΣΟΣ: Μεγαλύτερες οι ζημιές στην επανακατάρτιση των αποτελεσμάτων – Στα 149 εκατ. η αρνητική θέση

«Καμπανάκι» ότι η ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης «συνιστά αμφιβολία για την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητα τους» κρούουν οι ορκωτοί λογιστές κατά την επανακατάρτιση των οικονομικών στοιχείων της χρήσης του 2015 της ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.

Με βάση τις νέες επανακαταρτισμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές «παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών της την 31η Δεκεμβρίου 2015 και και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές», η κατάσταση δείχνει ακόμα χειρότερη σε σχέση με τον ισολογισμό που δημοσιοποιήθηκε στις 31/3.

Συγκεκριμένα οι ζημιές μετά από φόρους φθάνουν τα 63,48 εκατ. ευρώ έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για 55,1 εκατ. και 32,8 εκατ. που ήταν το 2014.
Τα EBITDA ήταν αρνητικά κατά 6,9 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ το 2014 και ο κύκλος εργασιών ήταν στα 43,97 εκατ. ευρώ από 58,9 εκατ. ευρώ.

Η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 146 εκατ. ευρώ από 137,7 εκατ. ευρώ που έκανε λόγο η αρχική οικονομική κατάσταση και 92 εκατ. το 2014.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 207,8 εκατ. ευρώ από 196,5 εκατ. ευρώ το 2014. Οι βραχυπρόθεσμες φθάνουν τα 148,3 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο εταιρείας τα δάνεια είναι στα 110,8 εκατ. και τα ίδια κεφάλαια θετικά στα 12,1 εκατ. ευρώ (από 41,5 εκατ. ευρώ που έδειχνε η αρχική δημοσιοποίηση)

Σε επίπεδο Ομίλου υπάρχουν απαιτήσεις 2,78 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα μόλις 778 χιλ. ευρώ.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ