Υποχρεωτικά όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία

Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας γίνεται υποχρεωτική η εγγραφή των προσφυγόπουλων στα ελληνικά σχολεία

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη οι ανήλικοι αιτούντες και τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία κατά την παραμονή τους στη χώρα υποχρεούνται να εντάσσονται σε μονάδες παροχής εκπαίδευσης.

Οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται να παράσχουν τα αναγκαία και επαρκή μέσα για την υποστήριξη και διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας. Η ένταξη γίνεται υπό προϋποθέσεις, ανάλογες με αυτές που ισχύουν για τους Έλληνες πολίτες και με διευκολύνσεις, ως προς την εγγραφή σε περίπτωση δυσχερειών υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών και για όσο χρονικό διάστημα δεν εκτελείται μέτρο απομάκρυνσης, που εκκρεμεί κατά των ιδίων ή των γονέων τους.

Οι ανήλικοι αιτούντες ή τα ανήλικα τέκνα των αιτούντων διεθνή προστασία εγγράφονται και με ελλιπή δικαιολογητικά, σε όλες τις τάξεις του Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και αποκλειστικά στην Α’ τάξη Λυκείου, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Η διαδικασία εγγραφής των ανωτέρω μαθητών/τριών πρέπει να διευκολύνεται από τους Διευθυντές/ντριες ή Προϊστάμενους/ες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες οφείλουν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (ιδίως, μεταξύ άλλων, υπόδειξη της πλησιέστερης σχολικής μονάδας βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του αιτούντος, αίτημα για ίδρυση Τ.Υ ΖΕΠ Ι και II, αίτημα για ίδρυση ΔΥΕΠ).

Οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων θα πρέπει να εγγράφουν τους ανωτέρω μαθητές/τριες κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τους/τις κηδεμόνες τους ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων και με την προσκόμιση του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. Στην αίτηση αναγράφεται η τάξη εγγραφής. Επισημαίνεται ότι η καταχώριση των στοιχείων των μαθητών/τριών μπορεί να γίνει και σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στοιχεία στην υποβληθείσα αίτηση, μέχρι την προσκόμιση μεταφρασμένων δικαιολογητικών.

Για την εγγραφή σε Λύκειο, η Ηλεκτρονική Αίτηση των ανήλικων αιτούντων ή των ανήλικων τέκνων των αιτούντων διεθνή προστασία, οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Γενικό Λύκειο ή Επαγγελματικό Λύκειο, μπορεί να υποβάλλεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή από τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, αφού οι κηδεμόνες τους (ή, στην περίπτωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι επίτροποι τους) υποβάλουν στη διεύθυνση του σχολείου Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία: α) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων να υποβάλει αντ’ αυτών την Ηλεκτρονική Αίτηση

Τέλος σύμφωνα με την απόφαση η απώλεια του δικαιώματος παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν επέρχεται αποκλειστικά και μόνο λόγω ενηλικίωσης των ανωτέρω αιτούντων

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ