Στο ΣτΕ το θέμα της σιωπηρής παράτασης της θητείας Ρακιντζή το 2009 -Τι θα γίνει με τις αποφάσεις που έχει λάβει από τότε μέχρι σήμερα

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με σειρά αποφάσεων του, παρέπεμψε, λόγω σπουδαιότητας, στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, να κριθεί εάν ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής παραμένει νόμιμα στη θέση του, εκδίδοντας και τις σχετικές διοικητικές πράξεις παρά τη λήξη της θητείας του από τον Σεπτέμβριο του 2009.

Σύμφωνα με το νόμο 3074/2002 ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης επιλέγεται από το υπουργικό συμβούλιο μετά από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών  με 5ετή θητεία. Διορίζεται και παύεται με Προεδρικά Διατάγματα.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει τόσο ο κ. Ρακιντζής ο οποίος ζητάει να μετατραπούν προς το αυστηρότερο οι τελεσίδικές πειθαρχικές αποφάσεις σε βάρος δημοσίων  υπαλλήλων (κατά κανόνα πρόκειται για εκπαιδευτικούς, λόγω παράβασης καθηκόντων, αδικαιολογήτων απουσιών, κ.λπ.), όσο και δημόσιοι υπάλληλοι που ζητούσαν να απορριφθούν οι προσφυγές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης  κατά των πειθαρχικών τους αποφάσεων.

Το Γ΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων που στρέφονται κατά αποφάσεων του κ. Ρακιντζή, αποφάσισε ότι η θητεία του έχει λήξει και συνεπώς δεν έχει τη δυνατότητα να προσφεύγει κατά τελεσίδικων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων. Η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει τους προσφεύγοντες δημοσίους υπαλλήλους, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως εφόσον υπάρξουν οι ανάλογες προσφυγές τίθενται εν αμφιβόλω οι διοικητικές πράξεις που έχει κάνει ο κ. Ρακιντζής από το 2009 έως σήμερα.

Tον τελικό λόγο θα έχει, ωστόσο, η ολομέλεια του ΣτΕ.

Ειδικότερα, το Γ΄ Τμήμα με πρόεδρο τον Μιχάλη Βηλαρά και εισηγητή τον πάρεδρο Γεώργιο Ζιάμο, δημοσίευσε την τελευταία ημέρα του 2015, σειρά αποφάσεών του (4643/2015, κ.ά.), που αφορούσαν προσφυγές, τόσο του κ. Ρακιντζή ο οποίος ζητάει να μετατραπούν προς το αυστηρότερο οι τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων, αλλά και προσφυγές δημοσίων υπάλληλων που ζητούν να απορριφθούν οι προσφυγές του κ. Ρακιντζή κατά των πειθαρχικών τους αποφάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ρακιντζής τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στις 13 Σεπτεμβρίου του 2004 και η θητεία του έχει λήξει από τις 14 Σεπτεμβρίου του 2009.

Το Γ΄ Τμήμα του ΣτΕ αναφέρει, μεταξύ των άλλων στις αποφάσεις του:

«Δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή, μετά τη λήξη της θητείας του, η συνέχιση της αρμοδιότητάς του να ασκεί προσφυγές ιδίως ενώπιον του ΣτΕ, κατά τελεσίδικων αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων.
 
Και είναι μεν ανεκτή η άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης του οποίου έληξε η θητεία, μόνον όμως εφόσον συντρέχουν συνθήκες όλως εξαιρετικές, οι οποίες καθιστούν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο και πάντως, όχι πέραν ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο κρίνεται κατά τις εκάστοτε συντρέχουσες περιστάσεις».
 
Το Δημόσιο όμως – αναφέρει το ΣτΕ – δεν επικαλέστηκε λόγους εξαιρετικών συνθηκών, οι οποίες να κατέστησαν αδύνατη την έγκαιρη επιλογή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ της λήξης της θητείας του και της άσκησης των προσφυγών του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
 
Αντίθετη ερμηνεία του νομοθετικού πλαισίου, η οποία θα επέτρεπε τη χωρίς χρονικό περιορισμό συνέχιση της άσκησης προσφυγών από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του, «δεν μπορεί να βρει έρεισμα στην αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, δεδομένου ότι η αρμοδιότητά του ανάγεται στον εσωτερικό έλεγχο της Δημόσιας Διοίκησης, αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και δεν αφορά, την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες ή στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους» σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.
 
Εξάλλου – όπως αναφέρεται στις δικαστικές αποφάσεις – η διαδικασία επιλογής του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, «ουδόλως προσκρούει σε δυσχέρειες ανάλογες με εκείνες της επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών που προβλέπονται στο Σύνταγμα».
 
Στις αποφάσεις υπήρξαν δύο μειοψηφίες: Η πρώτη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Φ. Ντζίμα ο οποίος, υποστήριξε ότι εφόσον συντρέχει εύλογη αιτία αδυναμίας διορισμού νέου Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από το υπουργικό συμβούλιο, «ως εύλογο χρονικό διάστημα νοείται εκείνο που δεν υπερβαίνει το ήμισυ της θητείας του».
 
Η δεύτερη μειοψηφία είναι του συμβούλου Επικρατείας Γ. Ποταμία, ο οποίος υποστήριξε ότι μετά την λήξη της θητείας του, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης δεν μπορεί «να εκφράζει εγκύρως την βούλησή του διοικητικού οργάνου, αλλά ούτε να ασκήσει, κατά το νόμο, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του ίδιου του οργάνου και επομένως ούτε προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ κατά τελεσίδικών αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων».

Σε περίπτωση, συγκεκριμένα, που γίνει αποδεκτή από την Ολομέλεια του ΣτΕ η άποψη της πλειοψηφίας του Γ΄ Τμήματος (και δεν επεκταθούν οι απόψεις του) τότε όλες οι προσφυγές που έχει καταθέσει ο κ. Ρακιντζής στο ΣτΕ από  τη λήξη της θητείας του στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 έως σήμερα και  με τις οποίες ζητούσε να αυστηροποιηθούν οι πειθαρχικές ποινές σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων, θα απορριφθούν και θα αναβιώσουν  ως έχουν οι   αποφάσεις των δευτεροβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων.

Πηγή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ